Polityka prywatności

Ochrona danych naszych klientów jest dla nas sprawą priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz stosując się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, wdrożyliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest
ZPUH „ELBET” Henryk Mleczko,
NIP: 6791334082, REGON 850334757 z siedzibą Filipowice 52, 32-840 Zakliczyn

Cel, zakres, podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli (np.: niektórych pracowników tzw. osób kontaktowych) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia, w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

- w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży i są przechowywane 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu/sprzedaży i postępowanie zakupowe/sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone,a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży

- w celu tworzenia analiz i zestawień na potrzeby własne, przez okres 5 lat od ostatniej czynności na danych osobowych

- w celu przesyłania aktualnych cenników i ofert drogą mailową, oraz otrzymywania powiadomień związanych ze statusem realizacji zamówień

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych było i jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie lub usunięcie na żądanie może uniemożliwić realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane przekazujemy jedynie tym podmiotom za pośrednictwem których wykonujemy z Państwem czynności kontrahenckie (np. firmy kurierskie, usługi pocztowe, księgowe, prawne i informatyczne).

Prawa osoby której dane dotyczą

Zgodnie z RODO każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma następujące prawa:

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila z opisem żądania na adres: elbet@poczta.fm lub listownie na adres pocztowy administratora danych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 Maja 2018 r.